Katalízis

Egy általános motivációs elmélet fejlesztése

Hálásan köszönöm, hogy pszichológus vagy pszichiáter szakemberként hozzájárulsz egy általános motivációs elmélet kialakításához! Az elméleti háttér leírása alatt találod a kérdőívet, amelyben értékelheted az egyes itemek hozzájárulását az adott faktor méréséhez. A 2017 április 23, 24:00-ig beérkező válaszokat tudom felhasználni.

A pszichológia születése óta nem alakult ki egységes álláspont azzal kapcsolatban, hogy mik az alapvető emberi motívumok, ezek hogyan rendszerezhetőek, illetve mi a kapcsolatuk a viselkedéssel és a személyiséggel. Ehhez a kérdéskörhöz szeretnék hozzájárulni modellemmel, amely hét motívumcsoporton alapszik. Kutatásom célja e hét motívumcsoport definiálása, majd a kialakított skála tartalmi validitásának mérése.

A Katalízis modell – tartalom és struktúra

A motívumok definíciója: olyan egyénre jellemző energetikai elvek, amelyek egységes rendszerbe szervezik az egyén biológiai, társas, és pszichés folyamatait, tudatosan vagy tudattalanul alakítva a beérkező (figyelem, észlelés, érzékelés, intuíció), és a kimenő (érzelmek, gondolkodás, viselkedés) információkat.

A legtöbb személyiségről, motívumokról szóló elképzelés háttérben felismerhető két jellemző. Az egyik egy határokat feloldó, hasonlóságot eredményező, a másik pedig a határokat képző, különbségekért felelős erő. Ez a két egymással ellentétes, ugyanakkor egymást kiegészítő erő adja a modell fő tengelyét, amely a Határok nevet kapta. A Határok tengely azt mutatja, hogy az egyénnek mi a fontos: inkább saját integritásának megőrzése, vagy inkább a feloldódás egy tőle nagyobb egységben. Fő kérdése: Ki vagyok én?

Határok tengely
Határok tengely

A Határok nevű tengely mellett további két másik tengely mentén épül fel a modell. A Percepció tengely azt mutatja, hogyan szerzi valaki az információt: a külvilág aktív felfedezésével (Percepció+), vagy inkább a belső információk aktív keresésével  (Percepció-). Fő kérdése: Hogyan tudok befogadni?

Percepció tengely
Percepció tengely

Reakció tengely azt mutatja, hogyan ad valaki információt: az érzésekből közvetlenül fakadó cselekedetekkel a külvilágot akarja megváltoztatni (Reakció+), vagy inkább az érzéseket transzformáló, valamilyen szinten gátló gondolkodással, majd kommunikációval elsődlegesen a belső világ megváltoztatása történik (Reakció-). Fő kérdése: Hogyan tudok adni?

Reakció tengely
Reakció tengely

Az előjelekkel ellátott hat motívumcsoportot a középen elhelyezkedő Kapcsolat köti össze, amely gyakorlatilag origóként funkcionál. A hat minőség a hat féltengelyen egymástól függetlenül mérhető, az origótól távolodva növekvő értékekkel, ugyanakkor az egymással szembeni végpontok és féltengelyeik egy tengelyt adva össze is függenek egymással. Összességében az alábbi hét motívumcsoportot azonosítottam, melyek a biológiai, társas, és pszichés folyamatokat felölelve, egymással szoros kapcsolatban szabályozzák a személyiséget, a kimenő és bejövő információkat: Határok+, Percepció+, Reakció+, Kapcsolat, Reakció-, Percepció-, Határok-.

Katalízis modell tengelyek

 

A modellben a Kapcsolat központi szerepet tölt be: a külvilággal való kapcsolat nélkül semmilyen más szükségletünk nem elégíthető ki. Ez a motívumcsoport mutatja tehát azt, hogy a hat motívumcsoport eredőjeként milyen az egyén kapcsolata a külvilággal, az emberi és tárgyi környezettel. Ez a motívumcsoport enged bepillantást abba is, hogy a tengelyek végpontján lévő funkciókat (pl: Határok+, Határok-) az egyén mennyire használja rugalmasan. Harmadrészt azt is megmutatja, hogy mennyire képes az egyén saját pszichés (Reakció-, Határok-, Percepció-) és biológiai motívumainak (Percepció+, Határok+, Reakció+) kiegyensúlyozott, rugalmas, kontextusfüggő használatára. A külső és a belső világgal való kapcsolat tehát egymás analógiájaként működhet, azaz a Katalízis modellben felismerhető az „ahogy kint, úgy bent” elve. A modell fraktál szerkezetű, vagyis mérettől és időtől függetlenül önhasonló tulajdonságokat mutat. Ezek a fraktálokra jellemző tulajdonságok segíthetnek megmagyarázni a személyiség folyamatos változását, ugyanakkor változatlanságát is.

 Motivációcsoport Definíció és motivációk
HATÁROK- Belemerülés egy nagyobb egységbe.

elengedés, lezárás, egyesülés, hasonlóság, önátadás

feloldódás, spiritualitás, altruizmus, transzcendencia, hasonlóság, befejezettség, egyetértés, béke, egység

HATÁROK+ Az egyén különálló létének biztosítása.

megtartás, élet, egészség, különbözőség, autonómia

étel, ital, levegő, fedél, integritás, egészség, egyediség, identitás, biztonság, önállóság, tér, határok

PERCEPCIÓ- A belső információk aktív keresése.

intuíció, nyugalom, kiszámíthatóság, kreativitás, stabilitás

rend, tisztánlátás, egyértelműség, állandóság, folyamatosság, könnyedség, figyelem, tudatosság, fantázia

PERCEPCIÓ+ A külvilág információinak aktív keresése.

felfedezés, újdonság, humor, élvezet, mobilitás

játékosság, kíváncsiság, érzékiség, szexualitás, mozgás, változatosság, szenvedély, változás, fejlődés

REAKCIÓ- A belső valóság aktív változtatása.

gondolkodás, tervezés, kommunikáció, önmegtartóztatás, önreflexió

meghallgatás, önkifejezés, érzelemkifejezés, perspektíva, választás

REAKCIÓ+ A külvilág aktív változtatása.

cselekvés, gyorsaság, cél, siker, alkotás

erő, megvalósítás, hatékonyság, kontroll, birtoklás, felelősségvállalás, következetesség, teljesítmény

KAPCSOLAT Különböző minőségek közötti kapcsolat.

összhang, intimitás, együttműködés, harmónia, kölcsönösség

odatartozás, barátság, szeretet, együttérzés, könyörület, tisztelet, társaság, meghittség, jelenlét, egyensúly

Módszerek

Kialakítottam egy önkitöltős kérdőív próba itemeit, amelyek segítségével hat faktort szeretnék mérni: Határok+, Percepció+, Reakció+, Reakció-, Percepció-, Határok-. A hetediket, a Kapcsolatot a másik hat határozza majd meg.  Kidolgoztam mindegyik motivációcsoporthoz 18-21 állítást, amelyek közül a legjobb 10-et szeretném felhasználni a teszt végső formájában. 15-20 szakember válaszainak feldolgozása után szakértői konzultációt szervezünk Szegeden az eredményekről, és a modellről.

Kérlek, ha készen állsz, kattints a gombra, és segíts tudásoddal az itemek besorolásában. A próba itemeket tartalmazó kérdőív külön ablakban fog megnyílni.

Hálás vagyok a segítségedért! Köszönöm szépen előre is!


Ha a minden nap alakuló és fejlődő szakdolgozatot egészében szeretnéd elolvasni, ITT teheted meg.